Kategoria B

Kat. „B”   Uprawnia do kierowania: 

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,

d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kurs na tę kategorię można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 18 lat.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii B za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Szkolenie obejmuje:

30 godz. zajęć teoretycznych + egzamin wewnętrzny
30 godz. zajęć praktycznych + egzamin wewnętrzny

1. Po zakończonym szkoleniu kursant przystępuje do wewnętrznego egzaminu teoretycznego i praktycznego w OSK „LIDER”.

2. Na egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny umawiamy się osobiście w biurze ośrodka.

3. Po zdanym egzaminie praktycznym kursant zgłasza się do biura w celu aktualizacji profilu